POLÍTICA DE PRIVACITAT

projectetabassaye.com per protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparents amb l’Usuari, ha establert una política que recull el conjunt d’aquests tractaments, els fins perseguits per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a disposició de l’Usuari perquè pugui exercir els seus drets.

La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d’utilització. S’acceptarà la utilització de cookies. En cas de no estar d’acord envia un correu electrònic a info@tabassaye.com

La versió actualitzada d’aquesta política de privacitat és l’única aplicable durant la durada de l’ús del lloc web fins que no hi hagi una altra versió que la substitueixi.

Per a una més informació complementària sobre la protecció de dades personals et convidem a consultar la pàgina web de l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

 

Recollida de dades

Les teves dades són recollides pel TITULAR.

Una dada de caràcter personal es refereix a tota la informació referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). S’entén com identificable una persona que pugui identificar, directament o indirectament, sobretot per referència a un nom, un número d’identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) oa un o diversos elements específics, propis a la seva identitat física, fisiològica , genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.

Les dades que amb caràcter general seran recopilats són: Nom i cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, data de naixement, dades relacionades amb mitjans de pagament. Es podran recollir un altre tipus de dades sent informat l’Usuari.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

La finalitat del tractament de les dades personals que es puguin recollir són usar-los principalment pel TITULAR per a la gestió de la seva relació amb tu, poder oferir productes i serveis d’acord amb els teus interessos, millorar la teva experiència d’usuari i, si escau, per al tractament de les seves sol·licituds, peticions o comandes. S’elaborarà un perfil comercial d’acord amb la informació que li facilitis. No es realitzaran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, sempre que no se sol·liciti per l’interessat la seva supressió, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

S’han de registrar en el fitxer de client i el seu tractament quedarà registrat en el registre de tractaments que ha de portar el TITULAR (abans del 25 de maig de 2018 també podria estar inclòs en el fitxer elaborat amb les dades personals registrat a l’AEPD (Agència Espanyola de protecció de dades) o òrgan competent de les comunitat autònoma).

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades personals és:

– La correcta execució o compliment del contracte

– L’interès legítim del TITULAR

– El consentiment de l’usuari o client per al tractament de les seves dades

A què destinataris es comunicaran les dades?

Les dades personals de l’Usuari podran eventualment ser comunicades a tercers relacionats amb el TITULAR per contracte per a la realització de les tasques necessàries per a la gestió del seu compte com a client i sense que hagi de donar la seva autorització.

També quan haguessin de fer-se comunicacions a les autoritats en cas que l’Usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplert el contingut de l’avís legal.

Les dades de l’Usuari podran comunicar-se a altres empreses del grup, si n’hi ha, per a fins administratius interns que podrien suposar un tractament d’aquestes dades.

Les dades personals de l’Usuari podran transferir a un tercer país o a una organització internacional, però se li haurà d’informar quan es produeixi aquesta transferència, i de les condicions de la mateixa i del destinatari.

Quan algunes dades siguin obligatoris per accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el TITULAR indicar el caràcter obligatori en el moment de la recollida de dades de l’Usuari.

Galetes

En navegar per aquest lloc, les galetes del TITULAR del lloc en qüestió i / o de les companyies de tercers, poden dipositar-se en el seu ordinador, tablet o telèfon mòbil. Durant la primera navegació, apareixerà un banner explicatiu sobre l’ús de cookies.
Per tant, en continuar la navegació, l’Usuari serà considerat com informat i hi haurà acceptat l’ús d’aquestes “cookies”. El consentiment atorgat serà vàlid per un període de tretze mesos.

Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Drets de l’usuari

S’informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d’un dret d’eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les seves dades.

L’usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o organisme competent de la comunitat autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria en l’exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigit a aquesta.

Llevat que l’Usuari es oposi, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@tabassaye.com, les seves dades podran ser utilitzades, si s’escau, si escau, per a l’enviament d’informació comercial de PROJECTE TABASSAYE.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa, responent de l’exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè reflecteixin una situació real, i és responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que puguin causar a PROJECTE TABASSAYE oa tercers.

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pogués ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats.

PROJECTE TABASSAYE declina, qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes puguin tenir per a l’Usuari, si publicar la informació voluntàriament.

Podrà accedir i exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i signada que podrà ser enviada al domicili c / Àngel Guimerà, 13, 08339, de Vilassar de Dalt, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.

També podrà ser enviada la sol·licitud al següent correu electrònic: info@tabassaye.com

Per a la teva informació et vam indicar que el Delegat de protecció de dades és Denis Fornés.

Aquests drets seran atesos, en el termini d’1 mes, que podrà ampliar-se a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes així ho exigeix. Tot això sense perjudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d’un possible tractament, o, si escau, d’una relació contractual.

A més de l’anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin, tenen la possibilitat d’organitzar la destinació de les seves dades després de la seva mort.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

projectetabassaye.com para proteger los derechos individuales, sobre todo en relación con los tratamientos automatizados y con voluntad de ser transparentes con el Usuario, ha establecido una política que recoge el conjunto de dichos tratamientos, los fines perseguidos por estos últimos, la legitimidad de los mismos y también los instrumentos a disposición del Usuario para que pueda ejercer sus derechos.

La navegación en este sitio web implica la total aceptación de las siguientes disposiciones y condiciones de utilización. Se aceptará la utilización de cookies. En caso de no estar de acuerdo envía un correo electrónico a info@tabassaye.com

La versión actualizada de esta política de privacidad es la única aplicable durante la duración del uso del sitio web hasta que no haya otra versión que la sustituya.

Para una más información complementaria sobre la protección de datos personales te invitamos a consultar la página web de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

 

Recogida de datos

Tus datos son recogidos por el TITULAR.

Un dato de carácter personal se refiere a toda la información referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). Se entiende como identificable una persona que pueda ser identificada, directa o indirectamente, sobre todo por referencia a un nombre, un número de identificación (DNI, NIF, NIE, pasaporte) o a uno o varios elementos específicos, propios a su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social.

Los datos que con carácter general serán recopilados son: Nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento, datos relacionados con medios de pago. Se podrán recopilar otro tipo de datos siendo informado el Usuario.

¿Con qué finalidad se tratan tus datos personales?

La finalidad del tratamiento de los datos personales que se puedan recoger son usarlos principalmente por el TITULAR para la gestión de su relación contigo, poder ofrecerte productos y servicios de acuerdo con tus intereses, mejorar tu experiencia de usuario y en su caso, para el tratamiento de sus solicitudes, peticiones o pedidos. Se elaborará un perfil comercial en base a la información que le facilites. No se realizarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, siempre que no se solicite por el interesado su supresión, o durante los años necesarios para cumplir las obligaciones legales.

Se registrarán en el fichero de cliente y su tratamiento quedará registrado en el registro de tratamientos que debe llevar el TITULAR (antes del 25 de mayo de 2018 también podría estar incluido en el fichero elaborado con los datos personales registrado en la AEPD (Agencia Española de Protección de datos) u órgano competente de las respectiva Comunidad Autónoma).

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

La base legal para el tratamiento de tus datos personales es:

– La correcta ejecución o cumplimiento del contrato

– El interés legítimo del TITULAR

– El consentimiento del usuario o cliente para el tratamiento de sus datos

¿A qué destinatarios se comunicarán los datos?

Los datos personales del Usuario podrán eventualmente ser comunicados a terceros relacionados con el TITULAR por contrato para la realización de las tareas necesarias para la gestión de su cuenta como cliente y sin que tenga que dar su autorización.

También cuando tuvieran que hacerse comunicaciones a las autoridades en caso de que el Usuario hubiera realizado acciones contrarias a la Ley o incumplido el contenido del aviso legal.

Los datos del Usuario podrán comunicarse a otras empresas del grupo, si las hubiese, para fines administrativos internos que podrían suponer un tratamiento de esos datos.

Los datos personales del Usuario podrán transferirse a un tercer país o a una organización internacional, pero se le deberá informar cuando se vaya a producir esa transferencia, y de las condiciones de la misma y del destinatario.

Cuando algunos datos sean obligatorios para acceder a funcionalidades concretas del sitio web, el TITULAR indicará dicho carácter obligatorio en el momento de la recogida de datos del Usuario.

Cookies

Al navegar por este sitio, las cookies del TITULAR del sitio en cuestión y / o de las compañías de terceros,  pueden depositarse en su ordenador, tablet o teléfono móvil. Durante la primera navegación, aparecerá un banner explicativo sobre el uso de cookies.
Por lo tanto, al continuar la navegación, el Usuario será considerado como informado y habrá aceptado el uso de dichas “cookies”. El consentimiento otorgado será válido por un período de trece meses.

Para una mayor información consulte nuestra política de cookies.

Derechos del usuario

Se informa al usuario de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. También cada persona dispone del derecho de limitación del tratamiento relativo a su persona, de un derecho de eliminación de transferencia de datos personales transmitidos al responsable del tratamiento y del derecho a la portabilidad de sus datos.

El usuario tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) u organismo competente de la respectiva Comunidad Autónoma, cuando no haya obtenido una solución satisfactoria en el ejercicio de sus derechos mediante un escrito dirigido a la misma.

Salvo que el Usuario se oponga, enviando un email a la dirección de correo electrónico info@tabassaye.com, sus datos podrán ser utilizados, en su caso, si procede, para el envío de información comercial de PROJECTE TABASSAYE .

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir las obligaciones legales.

El Usuario es responsable de que la información que proporcione a través de esta página web sea cierta, respondiendo de la exactitud de todos los datos que comunique y mantendrá actualizada la misma para que reflejen una situación real, siendo responsable de informaciones falsas o inexactas que proporcione y de los daños, molestias y problemas que pudieran causar a PROJECTE TABASSAYE  o a terceros.

Esa información será guardada y gestionada con la debida confidencialidad, aplicando las medidas de seguridad informática necesarias para impedir el acceso o uso indebido de sus datos, su manipulación, deterioro o pérdida.

No obstante, el Usuario debe tener en cuenta que la seguridad de los sistemas informáticos nunca es absoluta. Cuando se facilitan datos personales por internet, dicha información pudiera ser recogida sin su consentimiento y tratada por terceros no autorizados.

PROJECTE TABASSAYE declina, cualquier tipo de responsabilidad sobre las consecuencias de esos actos puedan tener para el Usuario, si publicó la información voluntariamente.

Podrá acceder y ejercitar esos derechos mediante solicitud por escrito y firmada que podrá ser enviada al domicilio c/ Àngel Guimerà, 13, 08339, de Vilassar de Dalt  , adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente.

También podrá ser enviada la solicitud al siguiente correo electrónico: info@tabassaye.com

Para tu información te indicamos que el Delegado de protección de datos es Denis Fornés.

Estos derechos serán atendidos, en el plazo de 1 mes, que podrá ampliarse a 2 meses si la complejidad de la solicitud o el número de solicitudes recibidas así lo exige. Todo ello sin perjuicio del deber de conservar ciertos datos en los términos legales y hasta que prescriban las posibles responsabilidades derivadas de un posible tratamiento, o, en su caso, de una relación contractual.

Además de lo anterior, y en relación con la normativa de protección de datos, los usuarios que lo soliciten, tienen la posibilidad de organizar el destino de sus datos después de su fallecimiento.